ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

GoldendragonPVC เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถไม่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

GoldendragonPVC เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล สินค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นไว้แต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ไม่อนุญาติให้ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ จุดประสงค์ อื่น ๆ โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GoldendragonPVC

GoldendragonPVC เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพสินค้า เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ GoldendragonPVC ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพสินค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GoldendragonPVC

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

GoldendragonPVC ดูแล จัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับ/หรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้นเป็นที่สุด

GoldendragonPVC แนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ หรือ การกระทำธุรกรรมใน หน้านั้น ๆ รวมทั้งให้ดูเงื่อนไขในใบเสนอราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขการบริการ ที่ได้เสนอไป ในกรณ๊มีการให้บริการนอกสถานที่ หรือ/และ มีการเสนอ ราคา หรือ/และ มีการชำระเงินมัดจำ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม GoldendragonPVC มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ เหล่านั้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า GoldendragonPVC ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

ในการที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว GoldendragonPVC ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน

GoldendragonPVC อาจจัดทำลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น GoldendragonPVC ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

การรับประกัน

GoldendragonPVC นำเสนอข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และ ตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ GoldendragonPVC จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด GoldendragonPVC ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ GoldendragonPVC จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น และจะไม่มีการ คืนเงิน คืนเงินมัดจำที่ได้ชำระแล้วในทุกกรณี

ข้อจำกัดความรับผิด

GoldendragonPVC จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ หรือ การบริการของ GoldendragonPVC นอกจากนั้น GoldendragonPVC จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ใ้หบริการนอกสถานที่ ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า GoldendragonPVC จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ สัญญา ใบเสนอราคา ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีผลใช้บังคับ